Pirkimo taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Pirkėjas), perkant dovanų čekius, daugkartinio panaudojimo dovanų korteles, kuponus (toliau – prekės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Bendrovės (UAB „Labas, pasauli“, įmonės kodas 304695755, registruotos buveinės adresas M.Mažvydo 13-24, Vilnius) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje svetainėje www.svajok.lt (toliau – internetinė svetainė) susijusios nuostatos.
 2. Bendrovė platina šias prekes:

2.1. dovanų čekius – tai specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su dovanų čekio informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia dovanų čekio turėtojui teisę įsigyti dovanų čekyje siūlomas paslaugas;

2.2. daugkartinio panaudojimo dovanų korteles – tai speciali nustatytos formos kortelė, blankas ar kita patvari laikmena su daugkartinio panaudojimo dovanų kortelės informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia daugkartinio panaudojimo dovanų kortelės turėtojui teisę įsigyti daugkartinio panaudojimo dovanų kortelėje siūlomas paslaugas. Daugkartinio panaudojimo dovanų kortelė yra daugkartinė, t. y. joje esančią pinigų sumą galima panaudoti per kelis kartus;

2.3. kuponai – yra dokumentas, kuriame apibrėžiama konkreti paslauga (įskaitant jos įsigijimo kainą ir kitas sąlygas), kurią konkrečiu atveju vadovaudamasis interneto svetainėje skelbiama informacija įsigyja Pirkėjas.

 1. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima prekių platinimo paslaugas internetinėje svetainėje, taip pat visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje.
 2. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi Pirkėjai, kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis internetinėje svetainėje.
 3. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir ištekliais Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.
 4. Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pirkėjas sudaro su Bendrove, neatskiriama dalis.
 5. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje svetainėje.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

 1. Kadangi Bendrovė parduoda prekes tokioms paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys (toliau – Paslaugų teikėjai), Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, tačiau visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugų teikėjo ir prekės naudotojo dėl įsigytos paslaugos suteikimo.
 2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinamos prekės, teikimo sąlygų. Bendrovė taip pat nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos prekę įsigijusiam Pirkėjui. Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję prekes, pateikiama internetinėje Bendrovės svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, ją galima gauti kreipiantis atitinkamų Paslaugų teikėjų nurodytais kontaktais.
 3. Prekės Pirkėjams išduodamos tik pilnai atsiskaičius su Bendrove.
 4. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir ar kitas paslaugų teikimo sąlygas, kurios nėra numatytos šiose Taisyklėse apie tai viešai informuodama internetinėje svetainėje.
 5. Bendrovė neatsako už žalą Pirkėjui ar kitiems tretiesiems asmenims, kuri atsirado Paslaugų teikėjui teikiant atitinkamą paslaugą.
 6. Prekėmis galima atsiskaityti tik už Bendrovės produkciją. Jei perkamų prekių kaina yra didesnė už prekėje (daugkartinio panaudojimo dovanų kortelėje) esančią sumą, Pirkėjas gali padengti skirtumą kitais apmokėjimo būdais.
 7. Paslaugų teikėjas gali atsisakyti priimti prekę ir nesuteikti paslaugos, jei internetinėje svetainėje įsigyta prekė yra stipriai pažeista arba neįmanoma perskaityti/nuskaityti prekės identifikacinio numerio. Tokiu atveju Pirkėjas praranda visas teises į kompensavimą, prekės pakeitimą kita, galiojimo termino pratęsimą ir t.t.).
 8. Prekės pirkimo dokumentai Pirkėjui išsiunčiami Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

 

III SKYRIUS

PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

 1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Bendrovės laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

 

IV SKYRIUS

PIRKĖJO IR BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka internetinėje svetainėje nurodytuose bankuose. 
 4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, t. y. teikiant Bendrovei duomenis, Pirkėjas privalo juos pateikti teisingus.
 5. Nuo prekės įsigijimo momento, Pirkėjas tampa pats asmeniškai atsakingas už prekės saugumą, t. y. Pirkėjas privalo prekės nesugadinti, išsaugoti prekės identifikacinius duomenis, neatskleisti jų tretiesiems asmenims, kurie galėtų neteisėtai pasinaudoti preke. Nuo prekės pardavimo/perdavimo Pirkėjui, Bendrovė už prekės saugumą nebeatsako.
 6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 7. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbiantinternetinėje svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 
 8. Bendrovė turi teisę atsisakyti teikti paslaugas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais.
 9. Bendrovė, jei Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, turi teisę: atsisakyti suteikti paslaugas; panaikinti Pirkėjo užsakymą; kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti Pirkėjo duomenis; neribotam laikui panaikinti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis; panaikinti Pirkėjo registraciją internetinėje svetainėje; naudotis bet kokiomis kitomis teisinėmis priemonėmis.
 10. Bendrovė turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 11. Bendrovė įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis. Bendrovė nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė svetainė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Bendrovė neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
 12.  Bendrovė įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

V SKYRIUS

PREKIŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS

 

 1. Prekių galiojimo terminas nurodomas aprašyme prie paslaugos, kuris pateikiamas Bendrovės internetinėje svetainėje ir Pirkėjui gavus ant prekės. Prekės galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo jos įsigijimo momento. Galiojimo terminas, išimtiniais atvejais, gali būti pradedamas skaičiuoti ir nuo vėlesnio momento, tačiau dėl to Bendrovė ir Pirkėjas turi susitarti raštu.
 2. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, dėl prekės galiojimo termino pratęsimo Pirkėjas gali kreiptis į Bendrovę raštu, el. paštu info@svajok.lt
 3. Galiojimo terminą galima pratęsti tik nepanaudotai prekei, kurios galiojimo terminas jau yra pasibaigęs, bet nuo galiojimo pasibaigimo nepraėję daugiau kaip 3 mėnesiai ir nepanaudotai prekei, kuri dar galioja, tačiau pratęsimo momentu bendra prekės galiojimo trukmė (susidedanti iš prekės galiojimo laiko ir papildomo pratęsimo laikotarpio) yra ne ilgesnė nei 12 mėnesių.
 4. Pratęsti galima tik tokią prekę, kuri išoriškai nėra sugadinta ir yra galimybė be jokių trukdžių nustatyti jos identifikacinius duomenis.
 5. Prekės galiojimo laikotarpį galima pratęsti maksimaliam 3 mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant po prekės galiojimo termino pasibaigimo.
 6. Prekės galiojimo terminas pratęsiamas 1 kartą.
 7. už prekės galiojimo termino pratęsimą mokamas 7 Eur užmokestis. Išimtys taikomos toms prekėms, kurių aprašymuose nurodoma, kad pratęsimas yra nemokamas.
 8. Prašyme dėl termino pratęsimo turi būti nurodoma ši informacija: vardą, pavardę, telefoną, el.paštą, kupono numerį ir kupono kopiją
 9. Prekės galiojimo terminas pratęsiamas tik tuomet, kai yra sumokama suma numatyta Taisyklių 36 punkte.
 10. Nepasinaudojus preke per jos galiojimo arba pratęsto galiojimo terminą, prekė keičiama kita negali būti, taip pat ir negražinami pinigai, kuriuos Pirkėjas sumokėjo už prekę ir jos galiojimo termino pratęsimą.

 

VI SKYRIUS

PREKIŲ KEITIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

40.Pirkėjo įsigytos prekės grąžinamos Pirkėjo rašytiniu prašymu, prie prašymo pridedamas pirkimą-pardavimą iš Bendrovės patvirtinantis dokumentas. Kokybiškos prekės grąžinamos per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Kokybiškas prekes įsigijęs Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra originaliame įpakavime, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir įpakavimas.

4.1.1 Jei prekės aprašyme nurodytas paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugą ar kitaip pakoregavo esminius paslaugos kriterijus (laiką, datą, vietą ir pan.), Pirkėjas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl prekės pakeitimo nauja arba pinigų grąžinimo.

4.1.2 Jei paaiškėja, kad pasiūlyme, kurį įsigijo pirkėjas, buvo įsivėlusi klaida (žmogiškasis faktorius suklysti), bendrovė pasilieka teisę atšaukti kuponą, pirkėjui pasiūlydama keisti į kitą paslaugą arba grąžinti pinigus.

 1. Taisyklėse numatytais išimtiniais atvejais, prekės, kartu su Pirkėjo prašymu, Bendrovei grąžinamos jas išsiunčiat šiuo adresu: M.Mažvydo 13-24, Vilnius Bendrovė pinigus Pirkėjui perveda per 14 dienų nuo prekės gavimo.
 2. Prekės keičiamos nemokamai
 3. Keičiamos tik galiojančios ir nepanaudotos prekės. Keičiamos prekės negali būti pažeistos ar sugadintos taip, kad Bendrovei taptų neįmanoma jų identifikuoti.
 4. Prekės gali būti keičiamos 1 kartą.
 5. Jei keičiama prekė yra keičiama į kitą prekę, kuri yra pigesnė, skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas.
 6. Jei keičiama prekė yra keičiama į kitą prekę, kuri yra brangesnė, Pirkėjas turi padengti skirtumą.
 7. Pakeitus prekę kita preke, lieka galioti pirmos prekės galiojimo terminas.
 8. Prašyme dėl prekės keitimo, Pirkėjas turi nurodyti šią informaciją: vardą, pavardę, telefoną, el.paštą, kupono numerį ir kupono kopiją ir į kokią prekę nori keisti: pavadinimą, kainą, asmenų skaičių ir kiekį.
 9. Prekių keitimas nemokamas.
 10. Prekių keitimui nuolaidos netaikomos.

 

VII SKYRIUS

APRIBOJIMAI, DRAUDIMAI, PIRKĖJO ELGESIO REIKALAVIMAI

 

 1. Internetinėje svetainėje pateikiama medžiaga, prekiniai ženklai ir kita informacija yra išimtinai Bendrovės ir jos partnerių nuosavybė. Platinti ar kitaip disponuoti tokia informacija griežtai draudžiama. Dėl Bendrovės interesų pažeidimo, Bendrovė gali kreiptis į policiją ar kitas kompetentingas institucijas.
 2. Pirkėjai negali prekių platinti, kopijuoti ar kitaip neteisėtai jomis disponuoti. Visos su prekėmis susiję autorinės teisės priklauso Bendrovei ir jos partneriams.
 3. Jei prekė buvo įsigyta iš trečiųjų asmenų, o ne tiesiogiai iš Bendrovės, toks asmuo neturi jokios teisės reikšti pretenzijų Bendrovei dėl prekės negaliojimo.
 4. Pirkėjas prieš įsigydamas prekes privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, informacija pateikta internetinėje svetainėje ir su visa kita viešai Bendrovės pateikiama informacija.
 5. Pirkėjas naudodamasis internetine svetaine privalo:

56.1. nenaudoti jokių įrenginių, prietaisų ar programų, kurios gali sutrikdyti internetinės svetainės veiklą;

56.2. nenaudoti jokių įrenginių, prietaisų ar programų, kurios apkrautų internetinės svetainės darbą;

56.3. nekopijuoti ar kitaip neplatinti jokios Bendrovės internetinėje svetainėje pateikiamos informacijos be Bendrovės rašytinio sutikimo.

 1. Pirkėjai patys atsako už savo paskyros internetinėje svetainėje saugumą, t. y. už slaptažodžio ir kitų savo prisijungimo duomenų saugumą.
 2. Teikiant Bendrovei užsakymą, Pirkėjas privalo pateikti tikrą ir neklaidinančią informaciją.
 3. Tik pats Pirkėjas atsako už įsigytos prekės saugumą. Bendrovė jokiu būdu neatsako už prekės pametimą ar kitokį žuvimą.

 

VIII SKYRIUS

PREKĖS, KURIOMS TAIKOMA NUOLAIDA ARBA NEMOKAMOS PREKĖS

 

 1. Bendrovė turi teisę nuspręsti tam tikras prekes teikti su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie tokias prekes pateikiama internetinėje svetainėje arba kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

 

IX SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR INFORMACIJOS SUTEIKIMAS

 

 1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Bendrovei savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Bendrovė tvarkytų tiek jo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Bendrovė nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu netvarkys.  
 2. Tiek registruotiems tiek neregistruotiems Pirkėjams naujienlaiškis bus siunčiamas paspaudus mygtuką “Prenumeruoti naujienlaiškį ”, tada Pirkėjas automatiškai pradės gauti naujienlaiškius, kurių galės atsisakyti, paspaudęs naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą. Bendrovė visus informacinius pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Bendrovės elektroninėje svetainėje pateiktais duomenimis (telefonu 866526204 ir el. paštu [email protected]). 
 4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 5. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 

X SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

 

 1. Pirkėjas pretenzijas/reikalavimus/nusiskundimus Bendrovei gali pateikti šiais būdais:

     66.1. el. paštu – [email protected]

     66.2. registruotu laišku, laišką siunčiant adresu M.Mažvydo 13-24, Vilnius

 1. Ginčai sprendžiami šalių, t. y. Bendrovės ir Pirkėjo, derybomis. Šalims taikiai nesusitarus, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.